program novÁ zelenÁ ÚsporÁM

Právě probíhá výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.

Žádosti o dotaci je možné podávat kontinuálně do 31.12.2021.

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR či bytových domů v Praze, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru. Vlastníci bytových domů mimo Prahu mohou žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

První konzultace je klientům poskytována vždy zdarma. Neváhejte nás kontaktovat. Pomůžeme Vám jak s podáním samotné žádosti o dotaci, tak se zpracováním odborných posudků. Zajistíme za Vás na základě plné moci také kompletní komunikací se Státním fondem životního prostředí, a to až do okamžiku vyplacení dotace na Váš účet.

Více informací k dotačnímu programu je možné načerpat na www.novazelenausporam.cz.

 

program kotlÍkovÉ dotace

Olomoucký kraj v září 2017 vyhlásí v pořadí druhý dotační program tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. bude zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle i kotle na pevná paliva. Podporu však již nebude možné poskytnout na kotel na uhlí a kombinovaný kotel s ručním přikládáním.

K žádosti o dotaci bude nutné doložit: doklad o kontrole technického stavu stávajícího kotle (tzv. revizi), fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, fotodokumentaci kotelny, fotodokumentaci rodinného domu, kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu, nebo potvrzení o vedení bankovního účtu, další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc).

V případě zájmu o profesionální podporu při podání žadosti a zpracování potřebných podkladů nás neváhejte kontaktovat. Pomůžeme Vám jak s podáním samotné žádosti o dotaci, tak s následnou komunikací s Olomouckým krajem, a to až do okamžiku vyplacení dotace na Váš účet.

Více informací k dotačnímu programu je možné načerpat na webu Olomouckého kraje.