ENERGETIKA

Energetické audity

Energetický audit slouží pro odborné vyhodnocení efektivity využití energie v daném objektu a pro navržení opatření pro dosažení energetických úspor. Energetický audit se zpracovává zejména pro větší budovy a výrobní provozy, ale lze jej použít také pro vyhodnocení energetiky a ekonomiky investičního záměru, např. pro projekt malé elektrárny, kogenerační jednotky apod. Energetický audit je často povinnou přílohou žádostí o dotace na snižování energetické náročnosti budov.

Zpracování energetického auditu je podle zákona povinné pro:
  • - FO a PO, které žádají o státní dotaci v rámci Státního programu úspor energií, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW
  • - organizační složky státu, krajů, obcí nebo příspěvkových organizací (tj. ministerstva, správní úřady, Ústavní soud, státní zastupitelství, NKÚ, Akademie věd ČR, budovy pro účely školství, zdravotnictví, občanské vybavenosti…) s celkovou roční spotřebou energie (tj. spotřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ) vyšší než 1 500 GJ
  • - PO a FO (bytová družstva, sdružení vlastníků, soukromí vlastníci, soubor bytových domů) s celkovou roční spotřebou energie vyšší než 35 000 GJ
  • Z povinnosti zpracování energetického auditu jsou vyjmuty budovy, pro které bylo provedeno hodnocení energetické náročnosti a vystaven průkaz energetické náročnosti budovy.

    Energetický audit je dále vyžadován správci některých dotačních programů a bankami pro posouzení žádosti o finanční podporu, dotaci či úvěr na financování energetického projektu.

    Kvalitně vypracovaný energetický audit nalezne takřka ve 100% případů úspory, kterými lze snížit provozní náročnost objektu. Navržená opatření mohou být mnohdy i beznákladová. Typickým příkladem může být správné nastavení již existující automatické regulace, nebo posouzení vhodnosti stávající sazby odběru elektrické energie. Podobná opatření mohou náklady na vypracování energetického auditu zaplatit již ve velmi krátké době.

    Dalším přínosem energetického auditu je stanovení koncepce pro budoucí investice do energetického hospodářství, která je výsledkem posouzení několika variant. Tím je dán předpoklad, že vynaložené investice budou směřovány opravdu účelně.